Danh sách địa điểm kinh doanh

Địa chỉ: Phường Hồng Hải, Thành phố Hạ Long-Quảng Ninh

Cơ quan quản lý: UBND tỉnh Quảng Ninh